SKOTLANNINTERRIERIKERHO – SKOTSKA TERRIERKLUBBEN ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Skotlanninterrierikerho – Skotska terrierklubben. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia skotlanninterriereistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä ja edistää skotlanninterriereiden tuntemusta ja jalostusta Suomessa. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää koko maan, ja sen tarkoituksena on pyrkiä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:n hyväksymäksi rotujärjestöksi.

3 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

4 § Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittaen julkaisutoimintaa, järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja koiranäyttelyitä, 2. ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin sekä antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen puitteissa arvostelutuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa sekä muilla vastaavanlaisilla tavoilla, 3. muutoin noudattamalla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:n rotujärjestöille antamia ohjeita.

5 § Jäsenmaksut

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniItään vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyhdistykset ovat vuosijäseniä, yksityishenkilöt vuosi-, ainais-, nuoriso-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan. Henkilö, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta, on nuorisojäsen. Kun hän on täyttänyt 16 vuotta, hänet siirretään ilman eri anomusta vuosijäseneksi. Tuomarijäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua rodun arvostelutuomarin. Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi. Tuomari- ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Nuoriso- ja tuomarijäsenellä sekä rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet anomuksen perusteella.

7 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen päytäkirjaan, mutta hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet jäsenmaksut sekä eroamisvuonna voimassa oleva jäsenmaksu, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Jos jäsen jättää määräaikaan mennessä maksamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsen joka on tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta erotetaan yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille ennen helmikuun 10. päivää. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 25. päivänä.

9 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistöstä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa vainkokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa,verkkosivuilla, sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä, 6 §:ssa mainituin poikkeuksin, yksi ääni, jota hän voi käyttää vain läsnäolevana. Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 9. valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokousvuoden tammikuun loppuun mennessä.

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksella on myös kaksi varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolelta, jos hänellä on ammatillinen pätevyys tehtävään. Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljelläolevaksi toimikaudeksi.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnäollessa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on 1. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat, 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset, 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksel!e sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, 4. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, 5. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, 6. määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y.:n kutsumiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 § Muut määräykset

Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään

Skotska terrierklubben